MAAŞI ÖDENMEYEN İŞÇİNİN HAKLARI

4857 sayılı İş Kanunu’nun 32. Maddesinde ücret tanımı bulunmaktadır.
  “Genel anlamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır.” 
Ücret ödemesi en geç ayda bir ödenmelidir. Bu süre sözleşmelere göre değişkenlik göstererek bir haftaya kadar inebilmektedir.
Maaşı Ödenmeyen İşçinin Hakları
4857 sayılı İş Kanunu’nun 34. Maddesinde ücret ödeme gününden itibaren 20 gün içerisinde zorunluluk bir durum bulunmaması durumunda maaşın ödenmesi gerektiği tanımlanmıştır.
Maaşı gününde ödenmeyen işçinin hakları:
İşçi, iş görme borcunu yerine getirmeyebilir.
Bu nedenden dolayı, kişisel kararlarına dayanarak iş görme borcunu yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik oluştursa bile grev olarak nitelendirilmez.
Gününde ödenmeye ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı hesaplanır.
Bu işçilerin bu nedenle iş sözleşmeleri çalışmadıkları için feshedilemez, yeirne işçi alınamaz ve bu işler başkasına yaptırılamaz.
İşçinin bir veya birkaç ay maaşının 2-3 kez geç ödenmesi durumu

Bir diğer ilgili kanun hükmündeki düzenleme ise ; ‘Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:

İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse,… ’
Maaşının ödenmemesi sebebiyle işçi dilerse İş kanunun 24/II-e maddesi gereği haklı nedenle derhal fesih hakkını kullanabilir.
Ücretin süresinde ödenmemesi halinde işçi;
İşçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir.
Bu nedenle kişisel kararlarına dayanarak iş görme borcunu birden fazla işçinin aynı anda yerine getirmemeleri toplu bir nitelik kazansa dahi grev olarak nitelendirilemez.
İşçi, haklı nedenle derhal fesih hakkını kullanarak iş akdini feshedebilir.
Ayrıca belirtmek gerekir ki; zamanında ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır.

İhtarname Örneği
……………….NOTERLİĞİ’NE

İHTAR EDEN :

VEKİLİ :

İHTAR EDİLEN :

KONU : 4857 Sayılı Kanunun 24/2-e bendi gereğince iş akdinin feshi ve bu fesih neticesinde iş sözleşmesinden kaynaklanan haklarımın tarafımıza ödenmesi talebidir.

1)Müvekkil tarafınızla………. tarihinde yapmış olduğu iş sözleşmesi gereği ………………. adlı şirketinizde ……….. elemanı olarak,……….. TL ücret karşılığında çalışmaktadır.

2) Müvekkil, ….. tarihinden itibaren hakkettiği maaş ve fazla mesai ücretlerini alamamıştır. Bu sebeple 4857 Sayılı kanunun 24/2-e maddesi gereğince haklı ve derhal olarak feshettiğimizi tarafınıza bildiririz .

3) İş bu fesih sonucu doğmuş olan kıdem tazminatı alacağı , maaş ve prim alacağı, yıllık izin ücreti alacağı, bayram tatili, genel tatil ve hafta tatili ücreti alacağı, fazla mesai ücreti alacağı ,sosyal haklardan kaynaklanan (yol, yemek ve asgari geçim indirimi) alacağını …….. gün içinde tarafımıza ödemenizi , aksi takdirde alacakların tahsili için hukuksal yollara başvuracağımızı, ileride açılması muhtemel davalarda yargılama giderleri ve vekalet ücretinin de tarafınıza yükleneceğini ihtaren bildiriyoruz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön