Kadastro Tespitine İtiraz Nedir?

Kadastro tespitine itiraz, kadastro çalışmalarının yanlış yapılması ya da mülkiyet ihlalleri nedeniyle açılan davalardır. Kadastro tutanaklarında saptanmış hususlar tutanaklar askı ilanına çıkarılıncaya kadar kadastro komisyonuna yapılan haktır. Yalnız, itirazın mutlaka bir belgeye dayalı olması gerekir.
Kadastro tutanakları düzenlendikten sonra belli bir süre tespitlere itiraz edilebilir. İtiraz, kadastro teknisyenliğine ya da kadastro müdürlüğüne yapılır. Bu durumda itiraz ile alakalı tutanak ya da ekleri en geç on gün içinde kadastro komisyonuna ulaştırılır. İtiraz yalnızca uygulanan belgelerin geçerliliği hakkında yapılabilir. Bir belgeye dayanmayan itirazlar incelenmez. İtiraz edenin ilan süresi sırasında dava açma hakkı vardır.
Müdür tarafından onaylanan tutanaklarla kadastro mahkemesinin kesinleşen kararı; kesinleşme tarihi tescil tarihi olarak gösterilmek suretiyle en fazla 3 ay içinde tapu kütüklerine kaydettirilir. Bu durumda tutanak içerisinde belirtilen haklara ve sınırlandırmalara ait tutanakların kesinleştiği tarihten itibaren 10 sene geçtikten sonra, kadastrodan önceki hukuki sebeplere dayanarak itirazda bulunulamaz ve dava açılamaz.
Kadastro Tespitine İtiraz Nasıl Olur?
Tapu kadastro davaları, hukuk sistemindeki kanunlara göre Kadastro Mahkemeleri’nde görülmektedir. Kadastro mahkemeleri tapu davalarında bu tarz uyuşmazlıkların çözümünde görev almaktadır:
Taşınmazın tapudaki kaydında sınır ve ölçü uyuşmazlıklarında,
Tapuya tescil, şerh edilecek ya da tapuda beyan edilerek gösterilecek sair haklarla ilgili uyuşmazlıklarda,
Kadastro ve tapu sicili ile alakalı diğer benzer davalar.
Tapu kadastro davası açmak için öncelikle tapu kayıtları mahkemeye sunulur. Bu durumda dava ile ilgili iddialarınızı destekleyici nitelikte delil sunmanız ve tanık dinlenmesini talep etmeniz mümkündür. Tapu kadastro davalarında genellikle keşif yapılmaktadır. Uzman raporları da mahkeme tarafından yargılama bulgularına hükmedilecek karara esas alınır.
Ayrıca uzman raporları da mahkemece yargılama neticesinde hükmedilecek karara esas alınmaktadır.
Kadastro Tespitine İtiraz Dilekçesi
KADASTRO MAHKEMESİNE
İhtiyati Tedbir İstemli
Davacı              : A…
Davalılar         : B…
  C…
Konu                : Kadastro tespitine itiraz
 
Açıklamalar     :
 1. ……….. ili, ……….. ilçesi, ………….. mahalle/köy, ………. mevkiinde bulunan taşınmazım kadastro tespitinde davalılar adına yazılmış olduğunu yapılan askı sonucu öğrenmiş bulunuyorum.

 1. Bu taşınmazda buğday ekilidir ve hasat mevsimi yaklaşmıştır. Taşınmazım bana babam A…’den intikal etmiş olup adıma ….. günlü ….. yevmiye sayılı tapu senedi ile kayıtlı bulunmaktadır.
 2. Davalıların taşınmazda bir hak ve ilgileri yoktur. Uzun zamandan beri tarafımdan söz konusu taşınmaz ekilip biçilmektedir. Kadastro tespiti bu bağlamda yanlış yapılmıştır. İptali için işbu davayı açmak zorunluluk haline gelmiştir. Ayrıca, buğday ekili tarlamın işbu dava sonuna kadar davalılar tarafından hasatının kaldırılmaması yönünde ihtiyati tedbir kararı verilmesini de talep etmekteyim.
  Hukuki Deliller: Tapu kaydı, kadastro tespit tutanağı, Mirasçılık belgesi, Nüfus kayıtları, Keşif ve bilirkişi incelemesi, Tanık ve sair her türlü yasal delil.
  Hukuki Nedenler: …. sayılı Yasa ve ilgili her türlü mevzuat
  Sonuç ve istem: Gerekli inceleme ve araştırma yapılarak, davalılar adına tespit olunan …….. ada, ……. parsel sayılı tapu kaydının, itirazımın kabulü ile, iptali ile, …. günlü, …….. yevmiye sayılı tapu kaydım uyarınca adıma tespitine ve tapuya tesciline, masrafların davalılara yükletilmesine, dava sonuna kadar, mahsulün toplanmaması için ihtiyati tedbir kararı verilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. ……../……/…….
  Tespite itiraz eden
  Davacı A…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön